Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.
In ra máy in In ra máy in
In ra máy in

feed

HWINDOW nh?n thi?t k? l?p ??t cc lo?i vch ng?n m?t d?ng c?a nh?a uPVC

Chi ti?t t?i website www.cuanhuagiare.vn

??c tnh vch ng?n nh?a li thp

Ch?ng l?i s? kh?c nghi?t c?a th?i ti?t
C?a li thp gia c??ng c kh? n?ng ch?ng l?i ???c s? thay ??i c?a th?i ti?t t? nng sang l?nh, t? l?nh sang nng. Thanh profile l thnh ph?n chnh c?u ta? ra thanh c?a nh?a c kh? n?ng ch?u ???c s? thay ??i c?a th?i ti?t m khng b? cong vnh, r?n n?t.
H? th?ng do?ng cao su kn kht, gip c?a ch?ng ???c n??c m?a ng?m t? ngoi vo bn trong.
H? th?ng rnh thot n??c ng?m ? bn trong khung c?a gip c?a lc no c?ng kh ro.
Ch?ng l?i s? h?p th? nhi?t cao
Khung c?a lm b?ng nh?a r?ng nn c kh? n?ng ch?ng ???c s? h?p th? nhi?t cao.
Knh h?p ? gi?a ???c nn b?ng kh tr? t?ng kh? n?ng ch?ng h?p th? nhi?t c?a c?a.
Cch m t?t
C?a c h? th?ng do?ng cao su kn kht gip c?a c kh? n?ng cch m cao.
Knh h?p c nn kh tr? c kh? n?ng cch m cao h?n cc lo?i knh khc.
Ch?ng l?i s? ?n mn
Khung c?a c th? ch?ng ???c s? ?n mn c?a Axit, mu?i, ALcalis chnh v v?y c?a li thp gia c??ng c?a Smartdoor r?t thch h?p s? d?ng trong cc mi tr??ng b? nhi?m, cc khu v?c g?n bi?n c t? l? n??c bi?n l?n trong khng kh l?n
Ch?ng chy
Thnh ph?n c?a nh?a c?u t?o ra thanh profile c ch?a ch?t Dioctyl Phthalate gip cho c?a c kh? n?ng ch?ng chy (ng?n khng cho ng?n l?a b?t vo khung c?a v v?y l?a khng lan sang cc v?t khc khi c chy x?y ra)
Th?m m? cao
Khung c?a ???c lm b?ng nh?a cao c?p c b? m?t ph?ng nh?n v bng, t?ng thm ?? th?m m? c?a c?a.
Do nh?a c thnh ph?n ??c bi?t nn khng b? thay ??i m?u s?c d??i nhi?t ?? cao, c?a khng b? ??i m?u sau th?i gian s? d?ng di.
Ti sinh
Nh?a c kh? n?ng ti sinh l?i, v v?y r?t thn thi?n v?i mi tr??ng v khng gy h?i cho s?c kho? c?a ng??i s? d?ng ni ring v c?a ton x h?i ni chung.
An ton cao
Do c h? th?ng khung thp gia c? n?m chm ? trong, c?ng v?i nh?a c?ng ???c thi?t k? ??c bi?t, gip cho c?a c ?? ch?c ch?n khng thua km cc lo?i c?a khc nh? c?a nhm, c?a g?
Kho ?a ?i?m gip cho phn ph?i ??u l?c kho v v?y c?a kho s? an ton g?p ?i cc lo?i c?a thng th??ng.B?ng bo gi C?a nh?a nhm

Quay L?i H? C?a Nh?a Li Thp uPVC


M?i thng tin xin vui lng lin h?:
Cng Ty ??u T? Xy D?ng Th??ng M?i V D?ch V? Hng H?i
??a ch?: S? 325 Thanh Nhn, Hai B Tr?ng, H N?i
X??ng SX: Ng 51 L??ng Khnh Thi?n, Hong Mai, H N?i
?T: 04. 3 625 4 635
Mail: hunghaiglass@gmail.com
Website: www.hwindow.com.vn